Promocja - kominki Aflamo
Zadzwoń ( 531 717 595 ) aby uzyskać dodatkowy rabat od widocznych cen na kominki AFLAMO Kominek elektryczny Duke Biały Aflamo LED 80 Classic - 120 cm
Kominek elektryczny Duke Biały Aflamo LED 80 Classic - 120 cm
2 199,00 zł 1 999,00 zł
Zadzwoń ( 531 717 595 ) aby uzyskać dodatkowy rabat od widocznych cen na kominki AFLAMO Kominek elektryczny General Aflamo 3D Infrared - 114 cm
Kominek elektryczny General Aflamo 3D Infrared - 114 cm
3 199,00 zł 2 999,00 zł
szt.
Zadzwoń ( 531 717 595 ) aby uzyskać dodatkowy rabat od widocznych cen na kominki AFLAMO Kominek elektryczny Alpi Aflamo LED 40 Classic - 77 cm
Kominek elektryczny Alpi Aflamo LED 40 Classic - 77 cm
2 199,00 zł 1 999,00 zł
Zadzwoń ( 531 717 595 ) aby uzyskać dodatkowy rabat od widocznych cen na kominki AFLAMO Kominek elektryczny Palas Aflamo LED 50-1 Classic - 84 cm
Kominek elektryczny Palas Aflamo LED 50-1 Classic - 84 cm
2 199,00 zł 1 999,00 zł
szt.
Zadzwoń ( 531 717 595 ) aby uzyskać dodatkowy rabat od widocznych cen na kominki AFLAMO Kominek elektryczny Olimp Aflamo LED 50-1 Classic - 90 cm
Kominek elektryczny Olimp Aflamo LED 50-1 Classic - 90 cm
2 199,00 zł 1 999,00 zł
Producenci
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuację epidemiologiczną firma Handlowo Usługowa Grzejemy.pl Agnieszka Świadek wprowadza do odwołania następujący zapis w regulaminie dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.grzejemy.pl: 

Niezależnie od innych postanowień zawartych umów, których stroną jest F. H. U. Grzejemy.pl Agnieszka Świadek i załączników do nich, Grzejemy.pl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, F. H. U. Grzejemy.pl Agnieszka Świadek zachowuje prawo do zmiany lub odstąpienia od danego zamówienia/umowy kupna-sprzedaży, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy towarów. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od F. H. U. Grzejemy.pl Agnieszka Świadek, a spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności ale nie wyłącznie skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID,-19), w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie producentów lub dostawców F. H. U. Grzejemy.pl Agnieszka Świadek, jeżeli miały wpływ na możliwości terminowej realizacji dostawy przez F. H. U. Grzejemy.pl Agnieszka Świadek. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności i ich wpływu na możliwość zrealizowania dostawy, sklep internetowy grzejemy.pl poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia terminu dostawy niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat. W takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez F. H. U. Grzejemy.pl Agnieszka Świadek jest wyłączona.

Poniższe informacje określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym GRZEJEMY.PL, prawa i obowiązki stron transakcji, którymi są KUPUJĄCY i sklep internetowy GRZEJEMY.PL oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy GRZEJEMY.PL (dalej: „GRZEJEMY.PL”) jest dostępny pod adresem http://www.grzejemy.pl i jest prowadzony przez Firmę Handlowo Usługową Grzejemy.pl Agnieszka Świadek, Ul. Bukowska 6/13,  32-050 Skawina, NIP: 944-172-03-43, REGON: 384382461

 

Dane kontaktowe GRZEJEMY.PL, pod którym można się z nim kontaktować to:

 1. adres: Ul. Bukowska 6/13,  32-050 Skawina
 2. numer telefonu: 531-717-595
 3. adres poczty elektronicznej: sklep@grzejemy.pl

GRZEJEMY.PL komunikuje się z Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej: grzejemy.pl, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1.1 Przedmiotem działalności GRZEJEMY.PL jest internetowa sprzedaż towarów z zakresu ogrzewania, klimatyzacji, sterowania i instalacji elektrycznych (dalej: „Towary”). Zakres usług oraz asortyment może być poszerzany w miarę zapotrzebowania ze strony naszych Klientów.

1.2 GRZEJEMY.PL umożliwia składanie przez KUPUJĄCYCH ofert zakupu oraz dokonywanie zakupów Towarów na odległość. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.grzejemy.pl informacje, w tym opisy Towarów i oznaczenie ich cen, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą być traktowane jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy (złożenia oferty zakupu przez KUPUJĄCEGO).

2. TOWARY, CENY I GWARANCJA

2.1 Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera, obowiązującą na terenie Polski. Z Towarem dostarczana jest karta gwarancyjna określająca okres oraz warunki gwarancji. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany jest przez wskazane przez gwaranta punkty serwisowe.

2.2 Ceny Towarów podawane są w nowych polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Podane ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy, które zależne są od wartości zamówienia, wagi Towarów oraz sposobu realizacji zamówienia. Koszt dostawy naliczany jest przez system przy podliczaniu koszyka produktów.

2.3 Większość Towarów dostępna jest natychmiast. Jeśli zaistniałaby sytuacja opóźniająca dostarczenie Towaru KUPUJĄCEMU, pomimo potwierdzenia systemowego, GRZEJEMY.PL poinformuje o tym niezwłocznie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2.4 GRZEJEMY.PL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (pomimo automatycznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia).W szczególności dotyczy to zdarzeń niezależnych od GRZEJEMY.PL, takich jak pomyłki w danych dostarczanych przez producentów i dystrybutorów Towarów oraz awarie systemu informatycznego, mogące skutkować nieprawidłowymi opisami i cenami Towarów.

W wypadku wątpliwości lub stwierdzenia błędów w prezentowanych informacjach, bardzo prosimy o kontakt ze sklepem.

3. WARUNKI ZAKUPU

3.1 KUPUJĄCYM, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.2 Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

3.3 Zamówienia w GRZEJEMY.PL można składać na kilka sposobów:

3.3.1 Za pomocą systemu informatycznego sklepu internetowego GRZEJEMY.PL (przy czym informujemy, że by móc sprawnie dokonywać zakupów w naszym sklepie, komputer KUPUJĄCEGO i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać wymagania wskazane w ust. 3.6 poniżej). Procedura zamówienia każdorazowo zakańczana jest skutecznym kliknięciem przycisku „Potwierdzam zakup”, co jest jednoznaczne z prawidłowym wypełnieniem formularza zamówienia. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który wysyła wiadomość e-mail, o zarejestrowaniu złożenia oferty zakupu.

3.3.2 Pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: sklep@grzejemy.pl. Zamówienia składane w ten sposób muszą zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych Towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca zwrotną pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem. GRZEJEMY.PL zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówień niekompletnych, nie zawierających wyżej wymienionych danych.

3.3.3 Telefonicznie pod numer: 531-717-595. Zamówienia składane telefonicznie będą wymagały potwierdzenia w uzgodnionej formie pisemnej.

3.4 Zamówienia realizowane są według kolejności ich złożenia i numeru nadanego przez system informatyczny.

3.5 W zależności od wybranego sposobu zapłaty, realizacja zamówienia następuje:

3.5.1 Dla płatności „przelew zwykły”- po dokonaniu przez KUPUJĄCEGO zapłaty i potwierdzeniu jej przez system bankowy sklepu lub po przesłaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia dokonania przelewu.

3.5.2. Dla płatności z wykorzystaniem serwisów płatnościowych PayU” oraz „Przelewy24.pl” - niezwłocznie po dokonaniu płatności w zależności od pory dnia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy

3.5.3. Dla płatności „przy odbiorze towaru” ( nie dotyczy produktów firmy Atlantic, Master oraz Ariston ) - niezwłocznie po zarejestrowaniu zamówienia, w zależności od pory dnia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

3.6 W ramach wykonania umowy GRZEJEMY.PL może wysyłać na adres poczty elektronicznej KUPUJĄCEGO treści cyfrowe (dokumenty w formacie .pdf lub tekst wiadomości elektronicznej). Ponadto, korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.grzejemy.pl. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym GRZEJEMY.PL, system teleinformatyczny, z którego korzysta KUPUJĄCY powinien zatem spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

- zapewniać dostęp do sieci Internet;

- posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta na rok 2020;

- przeglądarka Internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;

- posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli;

- posiadać konto poczty elektronicznej;

- obsługiwać i mieć zainstalowany program do odczytywania plików .pdf, na przykład Adobe Reader.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 W razie wybrania przez KUPUJĄCEGO jednego ze sposobów zapłaty opisanych w ust. 4.2.1.lub  4.2.2. zapłata za zamówiony Towar następuje po potwierdzeniu zamówienia ale przed jego dostarczeniem. W razie wybrania przez KUPUJĄCEGO sposobu zapłaty opisanego w ust. 4.2.3. zapłata za zamówiony Towar następuje przy jego odbiorze.

4.2 Do wyboru KUPUJĄCEGO pozostaje możliwość zapłaty:

4.2.1 przelewem na konto GRZEJEMY.PL w Alior Bank 38 2490 0005 0000 4530 2338 6486

4.2.2 za pośrednictwem serwisów płatnościowych „PayU” oraz „Przelewy24.pl”, które umożliwiają bezpieczne wykonanie płatności elektronicznej w jednym z wielu banków, skorzystanie z innych, nowych form płatności elektronicznych;

4.2.3 płatność „przy odbiorze towaru” ( nie dotyczy produktów firmy Atlantic, Master oraz Ariston ) gotówką, kurierowi dostarczającemu towar.

5.  WARUNKI DOSTAWY

5.1 Dostawa Towarów realizowana jest w możliwie najkrótszym czasie. GRZEJEMY.PL stara się realizować wysyłki Towarów w dni robocze, w terminie do 48 godzin roboczych ( od poniedziałku do piątku ) od zarejestrowania zapłaty za Towar lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firm spedycyjnych i kurierskich.

5.2 Zamówienia obejmujące Towary o wartości powyżej 10 000,00 PLN brutto, płatne przelewem bankowym lub z wykorzystaniem serwisów płatnościowych „PayU” oraz „Przelewy24.pl” (z wyłączeniem przesyłek z płatnością przy odbiorze) dostarczane są na koszt GRZEJEMY.PL. Koszt dostarczenia przesyłek o mniejszej wartości oraz przesyłek z płatnością przy odbiorze ponosi KUPUJĄCY. Do cen towarów należy doliczyć koszty dostawy podane w formularzu zamówienia. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.  Koszt przesyłki doliczany jest na końcowym etapie składania zamówienia klikając „Złóż zamówienie”. Ostateczna wartość koszyka uwzględnia koszt dostawy.

5.3 GRZEJEMY.PL ponosi koszty ubezpieczenia wszystkich przesyłek. KUPUJĄCY, przy odbiorze przesyłki, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie jest nieuszkodzone oraz czy przesyłka nie nosi śladów innych uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać opisane w protokole szkody, potwierdzonym przez kuriera. Odpowiednie formularze szkód dostępne są u kurierów dostarczających przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera, a kopia protokołu powinna być przesłana na adres mailowy sklep@grzejemy.pl lub do Grzejemy.pl Agnieszka Świadek, adres: 32-050 Skawina, ul. Bukowska 6/13, z dopiskiem: „GRZEJEMY.PL – USZKODZENIE PRZESYŁKI”. 

6. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

6.1 Transakcje realizowane przez GRZEJEMY.PL dokumentowane są fakturami VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971), nie jest wymagane podpisanie faktury przez KUPUJĄCEGO.

6.2 W przypadku, gdy KUPUJĄCY, będący osobą fizyczną, składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego KUPUJĄCEGO (np. z podaniem nazwy firmy) domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego KUPUJĄCEGO jako podmiot gospodarczy, z wszystkimi prawnymi konsekwencjami takiej sytuacji.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

7.1 Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, KUPUJĄCY będący Konsumentem (oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta (oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),  nabywający towary od GRZEJEMY.PL (będącego przedsiębiorcą) mają prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru). Odstąpienie może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zamówionego towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno być przesłane do sklepu na adres: 32-050 Skawina, ul. Bukowska 6/13, z dopiskiem: ”GRZEJEMY - ODSTĄPIENIE OD UMOWY” lub na adres mailowy sklep@grzejemy.pl. KUPUJĄCY, będący konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta może także skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, wskazanego jako załącznik do niniejszych Zasad sprzedaży.

7.2 Kupujący będący konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar po potwierdzeniu otrzymania przez GRZEJEMY.PL formularza odstąpienia od umowy, a wówczas GRZEJEMY.PL  wskaże adres do zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar zwracany powinien być zapakowany w sposób skutecznie go chroniący, w miarę możliwości w opakowaniu fabrycznym, nieuszkodzonym. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć otrzymaną fakturę zakupu. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi KUPUJĄCY. Gdy konieczne jest skorzystanie przy zwrocie towaru z firmy spedycyjnej lub kurierskiej (w przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą), konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta również ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

7.3 GRZEJEMY.PL zwróci płatności dokonane przez KUPUJĄCEGO, będącego konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta, w tym koszty dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, realizując przelew na konto KUPUJĄCEGO wskazane na formularzu odstąpienia od umowy, chyba że konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. GRZEJEMY.PL może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.4 Prawo odstąpienia nie przysługuje KUPUJĄCEMU, będącemu konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta gdy:

 • towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KUPUJĄCEGO będącego konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ;
 • umowa została zawarta w drodze aukcji publicznej.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW, ICH ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

8.1 GRZEJEMY.PL ma obowiązek dostarczenia KUPUJĄCEMU rzeczy bez wad.

8.2 Niezależnie od gwarancji producenta lub przedstawiciela producenta w Polsce, na GRZEJEMY.PL ciąży odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej zwana: „Reklamacją”).

8.3 W przypadku umów sprzedaży, w których KUPUJĄCYM nie jest konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 ze zm.).

8.4 Reklamacje mogą być zgłaszane

 •  bezpośrednio do producenta lub serwisu wskazanego na karcie gwarancyjnej 
 • e-mailem na adres poczty elektronicznej: sklep@grzejemy.pl. 

8.5 KUPUJĄCY będący konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 2 lat od dostarczenia mu towarów.

8.6 Jeśli zamówiony Towar ma wadę, KUPUJĄCY będący konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta, składając reklamację, może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

(chyba, że GRZEJEMY.PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla użytkownika wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę);

 • zażądać wymiany Towaru na wolny od wad;
 • zażądać usunięcia wady.

8.7 W terminie 14 dni od złożenia reklamacji GRZEJEMY.PL ustosunkuje się do niej i powiadomi KUPUJĄCEGO będącego konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli żądane przez KUPUJĄCEGO będącego konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta wymiana towaru na wolny od wad albo usunięcie wady, wiązałyby się dla GRZEJEMY.PL z nadmiernymi kosztami lub byłyby niemożliwe, GRZEJEMY.PL zaproponuje KUPUJĄCEMU będącemu konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta inne rozwiązanie, odpowiednio: usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad.

8.8 W przypadku, gdy do zrealizowania żądań przedstawionych w reklamacji konieczne jest odesłanie reklamowanego towaru, kupujący dostarczy towar na adres wcześniej uzgodniony z grzejemy.pl.

8.9 GRZEJEMY.PL dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

8.10 Różnice kolorystyczne pomiędzy otrzymanymi Towarami a zdjęciami prezentowanymi na stronie www.grzejemy.pl, wynikają z oświetlenia produktów przy wykonywaniu dokumentacji fotograficznej oraz z różnic w ustawieniach graficznych monitorów. Nie mogą one być przyczyną Reklamacji.

8.11 Rękojmia dla Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta
1. GRZEJEMY.PL zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. GRZEJEMY.PL jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta , jeżeli Towar będzie niezgodny z zawartą umową.  
2. Jeżeli towar będzie niezgodny z zawartą umową ,przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może :
•    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że GRZEJEMY.PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta  wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
•    Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez GRZEJEMY.PL albo GRZEJEMY.PL nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może zamiast zaproponowanego przez GRZEJEMY.PL usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez GRZEJEMY.PL. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta inny sposób zaspokojenia.
•    Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
•    GRZEJEMY.PL jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
•    GRZEJEMY.PL może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi GRZEJEMY.PL.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

GRZEJEMY.PL przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności KUPUJĄCYCH. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności

10. NOTA PRAWNA

10.1. Zawartość i struktura GRZEJEMY.PL chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (w tym również niniejszego Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

10.2. Strony i serwisy internetowe do których odnośniki znajdują się na stronie www.grzejemy.pl zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym GRZEJEMY.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.

11. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

11.1 GRZEJEMY.PL może zmienić niniejszy Regulamin, w sposób wpływający na istotne cechy świadczenia lub w sposób powodujący podwyższenie prowizji i opłat, bez zgody KUPUJĄCYCH, w każdym czasie, z następujących ważnych przyczyn:

11.1.1 zmiany przedmiotu działalności lub przeważającej działalności firmy Grzejemy.pl Agnieszka Świadek będącej właścicielem sklepu www.grzejemy.pl;

11.1.2. zmiany lub wygaśnięcia umów łączących firmę wskazaną w ust 11.1.1 z podmiotami trzecimi w zakresie uzasadniającym zmianę Regulaminu;

11.1.3. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany ich wykładni.

11.2 W zakresie nieobjętym treścią ust. 11.1 zdanie pierwsze, GRZEJEMY.PL może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez zgody KUPUJĄCYCH.

11.3 Zmiany Regulaminu nie ograniczają praw nabytych przez KUPUJĄCYCH przed wejściem zmiany w życie.

11.4 KUPUJĄCY otrzyma stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany w toku rejestracji, co najmniej 28 dni przed planowaną zmianą Regulaminu, o której mowa w ust 11.1 – z wyszczególnieniem zmian oraz z podaniem ich przyczyn. W razie gdy KUPUJĄCY nie godzi się na planowaną zmianę GRZEJEMY.PL prosi o zlikwidowanie konta KUPUJĄCEGO w GRZEJEMY.PL .

11.5 Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie, zamieszczonym każdorazowo na stronie www.grzejemy.pl

11.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01,01,2021 i zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin. 

11.7 Wszystkie osoby korzystające z GRZEJEMY.PL mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu  w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.grzejmy.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 GRZEJEMY.PL dołoży wszelkich starań aby sprawy sporne były rozwiązywane na drodze negocjacji. W wypadku braku rozwiązania sporu w drodze negocjacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich wszczęcia, sądem właściwym do jego rozstrzygania będzie sąd właściwy dla GRZEJEMY.PL. Umowa o właściwość, zawarta w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania do KUPUJĄCYCH będących konsumentami.

12.2 KUPUJĄCY nie ma możliwości skorzystania z żadnych pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji (dostępna jest droga sądowa). Nie jest możliwe dochodzenie także innych roszczeń na drodze pozasądowej.

12.3 GRZEJEMY.PL stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stornie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

12.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Niniejszy regulamin jest dostępny do pobrania w formie elektronicznej wraz z załącznikami: odstapienie-od-umowy

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl